ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโมเดลการปลูกกระท่อมและกัญชาในจังหวัดปทุมธานี

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโมเดลการปลูกกระท่อมและกัญชาในจังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโมเดลการปลูกกระท่อมและกัญชาในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี 12 มีนาคม 2564

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี