ลงนามความร่วมมือกับ นางสาวพรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน ประธานกรรมการบริษัท นิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด ในการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนพื้นที่การผลิต เพื่อนำไปสู่การสกัดน้ำมันกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการสาธารณสุข

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับ นางสาวพรภัทรวดี  วงศ์ปันทะนัน  ประธานกรรมการบริษัท นิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด ในการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนพื้นที่การผลิต เพื่อนำไปสู่การสกัดน้ำมันกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการสาธารณสุข  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี