กิจกรรม “Marketing Day 2019” จัดโดย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Marketing Day 2019” จัดโดย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม นำความรู้มาจากทฤษฎีมาประยุกต์ใช้  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี