“Show and Share” การแสดงผลงานนักศึกษาในรายวิชานวัตกรรมชุมชน

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมงาน “Show and Share” การแสดงผลงานนักศึกษาในรายวิชานวัตกรรมชุมชน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี