โครงการ “LOBO Cooking Contest 2” การแข่งขันทำอาหาร Fusion Fine Dining

นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กล่าวเปิดโครงการ “LOBO Cooking Contest #2” การแข่งขันทำอาหาร Fusion Fine Dining  จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ และบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด  ณ ห้องปฏิบัติการ ๒๐๑ อาคารพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องปฏิบัติการ ๒๐๑ อาคารพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี