ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารจาก Tianjin Academy of Agricultural Scienes สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารจาก Tianjin Academy of Agricultural Scienes สาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี