เปิด “ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ ๗” 

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิด “ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ ๗”  โดยมีนักเรียนนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี