ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology)

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology) ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสานต่อกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๓ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๓ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี