โครงการอบรม  “Excel 2016 : Pivot Table”  รุ่นที่ 1

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการอบรม  “Excel 2016 : Pivot Table”  รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ Pivot Table ในการสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ Analyst สรุปผลข้อมูล  สร้าง Dynamic Pivot Table และสร้าง  Pivot Chart  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้อง 201 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้อง 201 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี