โครงการ “เพิ่มสมรรถนะและคุณภาพการบริการของพนักงานบริการ”  รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  “เพิ่มสมรรถนะและคุณภาพการบริการของพนักงานบริการ”  รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากร  จัดโดยกองบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี