ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ครั้งที่ 5/2563

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ครั้งที่ 5/2563 โดยผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี