ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 1/2563

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี