เปิดการอบรมหลักสูตร “การขอผลงานเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “การขอผลงานเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี