อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เยี่ยมชมและตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้าง​อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รศ.ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี  และ ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าเยี่ยมชมและตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้าง​อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน​  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนการซ่อมบำรุงอากาศยานให้เป็นไป​มาตรฐานขององค์กรรับรองความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA)  และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย​  (CAAT)​  โดยมี อาจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย หัวหน้าภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และคณาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ได้ทำการต้อนรับและนำพาเยี่ยมชม​อาคารปฏิบัติการ​  เมื่อวันพุธที่​ 20 พ.ค. 63​

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี