ส่งมอบสื่อความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานเครื่องบีบเจลอัตโนมัติ และน้ำยาฆ่าเชื้อcovid-19

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์  และทีมบริการวิชาการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส่งมอบสื่อความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงาน  เครื่องบีบเจลอัตโนมัติ และน้ำยาฆ่าเชื้อcovid-19 ไปมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา  โดยมี นางพลอยณิศา โชคพรสินี รองปลัด อบต.บึงบา เป็นผู้รับมอบ

สถานที่: ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี