คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 และสร้างความมั่นใจ แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้าใช้อาคาร

สถานที่: ณ ห้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี