การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทรธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี