มอบ  Face shield  จากการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ขึ้นรูปด้วย 3D Print ให้แก่ กองทัพเรือ  และศูนย์ประชาบดี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มอบ  Face shield  จากการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ขึ้นรูปด้วย 3D Print ให้แก่ กองทัพเรือ  และศูนย์ประชาบดี  เพื่อสนับสนุนการป้องกันให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สถานที่: หอเกียรติยศ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี