ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี