ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึึกษา 2555

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์