Show and share นวัตกรรมเพื่อชุมชน

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Show and share ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อนำเสนอโครงการจากการเรียนรู้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี