ตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  กำหนดให้มีการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในระดับฝ่ายฯ และ สาขาวิชาฯ โดยคณะกรรมการตรวจภายในของคณะ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 3

 ิ