เปิดห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี ในโอกาสเป็นประธานเปิดห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี