พิธีเปิดคลินิกวิชาการ (ACADEMIC CLINIC RMUTT)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกวิชาการ (ACADEMIC CLINIC RMUTT) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ณ ห้องคลินิกวิชาการ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องคลินิกวิชาการ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี