การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเภตรามาศ ชั้น ๙ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมเภตรามาศ ชั้น ๙ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี