ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้เข้ารับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคต ที่ยั่งยืน” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้้ตอนล่าง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ซึ่งในปี พ.ศ.2562 นี้ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล ประเภท สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562

โดยมี ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้เข้ารับมอบโล่รางวัลจาก ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษาสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมกันนี้ นายณัชติพงษ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณาจารย์ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบนได้เดินทาง เข้าร่วมงานดังกล่าว

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี