นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล ในหลักสูตร CompTIA Cloud Essentials และ CompTIA A+

มอบประกาศนียบัตร – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล ในหลักสูตร CompTIA Cloud Essentials และ CompTIA A+  ณ ห้อง รป.๘๐๖  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี

 

DEPA จับมือ มทร.ธัญบุรี

อบรมเข้มไอทีดิจิทัล มาตรฐานสากล

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล “หลักสูตร CompTIA” เผยล่าสุด         มีนักศึกษาร่วมโครงการและสอบผ่านครบทั้งหมด 600 คน

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี มีนโยบายและดำเนินอย่างต่อเนื่องในการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะความรู้ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ในระดับพื้นฐานและมาตรฐานสากล เพื่อป้อนบุคลากรที่มีทักษะและความพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานในตลาดอุตสาหกรรมไอที และอุตสาหกรรมแขนงอื่น โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ให้มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล เพื่อเป็นการยกระดับกำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศ ดังเช่นโครงการล่าสุดร่วมมือกับ DEPA จัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล ในหลักสูตร CompTIA

ด้าน นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า

มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายให้นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านและได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลในระดับ Professional เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานสากลด้านไอที กับรายวิชาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี สามารถสอดแทรกเนื้อหาทักษะทางด้าน Cloud Computing ที่เป็นประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลในระดับ Professional เข้ากับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก DEPA จัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล            ในหลักสูตร CompTIA ให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร CompTIA Cloud Essentials และ CompTIA A+ โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการและสอบผ่านครบทั้งหมด 600 คน ทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจ

“โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล ถือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นมาตรฐานสากล ที่การันตีความสามารถและความพร้อมก่อนการก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคต หลังสำเร็จการศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี”

ทั้งนี้ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สอบผ่านทุกคนในโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ “A New Era of IT Education” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Dennis Kwok Vice President จาก Asia Pacific CompTIA.

เรื่อง/อลงกรณ์ รัตตะเวทิน. มทร.ธัญบุรี

 

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี