รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเกษตรอาหาร RMUTT Food Innovation and Smart farm International Conference (FISF)

ประชุมวิชาการ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  สมาชิกวุฒิสภา  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเกษตรอาหาร RMUTT Food Innovation and Smart farm International Conference (FISF)  โดยมี นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี