มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับ พลเรือเอกฐนิธ กิตติ และ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกฐนิธ  กิตติอำพน  อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อดีตอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี