พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 เม.ย. 2555 (บ่าย)

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี