สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ที่จังหวัดลพบุรี

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยทางมทร.ธัญบุรี หนึ่งในหน่วยร่วมได้จัดงานสัมมนาเพื่อต้องการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ จ.ลพบุรี เพื่อให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นผู้ที่สามารถนำสินค้าขึ้นขายบนตลาดออนไลน์ได้ พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสินค้าในเรื่องของการช่วยถ่ายภาพสินค้า การจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ การช่วยปรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ทางมทร.ธัญบุรี ยังได้นำทีมช่างภาพมารวมถ่ายภาพสินค้าให้กับผู้ประกอบการแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อหวังให้ผู้ประกอบสามารถนำภาพสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) และสามารถมียอดการขายบนตลาดออนไลน์ได้ในอนาคต

ภาพบรรยากาศ