โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสีริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562