พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 23 เม.ย. 2555 (บ่าย)

    

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี