ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี  จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ในวันที่ 22   มีนาคม  2555 ณ  อาคาร 70  เกษตรปทุมธานี   เพื่อทำความเข้าใจ  แนะนำและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบและนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนและการไปฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป