นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการกลยุทธ์การพัฒนาสุดยอดโมเดลธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกลยุทธ์การพัฒนาสุดยอดโมเดลธุรกิจ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้เรื่อง Business Model ไปพัฒนาเป็น New Business Model ศูนย์ความเป็นเลิศ มทร.ธัญบุรี ได้

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคาร i-work สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี