โครงการส่งเสริมพัฒณาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561

-ร่วมมือ โครงการส่งเสริมพัฒณาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561

เพื่อส่งเสริมและพัฒณาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางการออนไลน์เพิ่มขึ้น ด้วยการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace)ได้