ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย 21 ธ.ค. 2560

ร่วมมือ – ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี