สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 23 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร – สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพ และขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 3 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีส่วนช่วยในการรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี