ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการค่ายอิคคิวซัง 3 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61

ค่ายอิคคิวซัง – ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการค่ายอิคคิวซัง 3 “การทำโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT” กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปีที่ 4 ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี