คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ถวายรูปปั้นช้างแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2554