ภาพบรรยากาศมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี