นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุนทรวาทิน  อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี