นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี