กิจกรรมรดน้ำดำหัวของโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ื 12 เมษายน 2554