รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกฯ เพื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกฯ เพื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักและขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานตามคุณวุฒิ ระยะที่2 ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี