คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ มูลนิธิรากแก้ว จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 พ.ย. 2559

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและโครงการ นายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีฝ่ายบุคลากรและบริการวิชาการ และนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีและผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท และภาคการศึกษาของมูลนิธิรากแก้ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนารูปแบบกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ มูลนิธิรากแก้ว ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี