การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการทำหมั่นโถวให้กับชุมชนคลองห้า วันที่ 19 พ.ย. 2559

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการทำหมั่นโถวมาถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนคลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1