งานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานและประกวดโครงงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 ธ.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดงานนิทรรศการการจัดแสดงผลงาน และประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1