นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University สาธารณรัฐไต้หวัน วันที่ 11 ก.ย. 2559

ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วย ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2559 ณ National Pingtung University สาธารณรัฐไต้หวัน

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี