พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ 6ต.ค. 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา จากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มาแลกเปลี่ยนฝึกงานวิจัยกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง ประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1